1. Üldsätted

1.1 Ühingu ametlik nimi on eesti keeles mittetulundusühing Eesti Artroskoopia ja Sporditraumatoloogia Selts (edaspidi EASTS).

1.2 EASTS on Eesti Vabariigis tegutsev endoskoopilise liigeskirurgiaga ja spordivigastuste kirurgilise raviga tegelevate ortopeedide ühendus Eesti Traumatoloogide ja Ortopeedide Seltsi (edaspidi ETOS) juures.

1.3 EASTS asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn 10134, Pärnu mnt 67A.

1.4 EASTS on mittetulundusühing, mille tegevuse eesmärgiks on endoskoopilise liigeskirurgia arendamine Eesti Vabariigis, omavahelise koostöö ja suhtlemise arendamine ning kvalifikatsiooni tõstmine.

1.5 EASTS eesmärgid on:
1.5.1 Artroskoopia erialal tegutsevate juriidiliste ja füüsiliste isikute ühendamine.
1.5.2 Erialaste koosolekute, seminaride, konverentside, kongresside ja muude ürituste korraldamine.
1.5.3 Koostöö organiseerimine teiste seltside, ühiskondlike organisatsioonide, teadusasutuste ja kõrgkoolidega kodu- ja välismaal.
1.5.4 Täiendõppe korraldamine ja atesteerimisel osalemine.
1.5.5 Eriala puudutavate raviteenuste hinnakirjade läbivaatamine ja nende kohta muudatuste ja ettepanekute tegemine.
1.5.6 Ettepanekute tegemine tervishoiupoliitika kujundamiseks kõikidel tasanditel.
1.5.7 Vajadusel allüksuste, ainesektsioonide ja toimkondade asutamine.

1.6 EASTS on eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub asutamislepingust, Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

1.7 EASTS võib oma nimel omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda varalisi kohustusi, olla hagejaks või kostjaks kohtus, moodustada komisjone erialase ekspertiisi teostamiseks. Tal on oma vara, iseseisev bilanss ja oma nimega pitsat. EASTS vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga.

1.8 EASTS valdab, kasutab ja käsutab iseseisvalt talle kuuluvat vara. Muuhulgas on tal õigus seda vara osta, müüa, koormata piiratud asjaõigusega, kinkida, anda üürile, rentida, vahetada ning maha kanda täielikult amortiseerunud või moraalselt vananenud vara.

1.9 EASTS on asutatud määramata ajaks.

2. Liikmelisus

2.1 Liikmed
2.1.1 EASTS asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud, kes
kinnitasid käesoleva põhikirja
2.1.2 Peale asutajaliikmete võivad EASTS liikmeks olla tegev- (edaspidi “liige”), au- ja toetajaliikmed.
2.1.3 EASTS liikmeks võivad astuda ortopeedia erialal artroskoopia ja spordivigastuste kirurgilise raviga tegelevad arstid.
2.1.4 EASTS auliikmeks võib valida silmapaistvaid isikuid, kellel on erilisi teeneid ühingu eesmärkide taotlemisel ja elluviimisel.
2.1.5 EASTS toetajaliikmeks võivad olla ühiskondlikud organisatsioonid ja üksikisikud, kes toetavad ühingut.

2.2 Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus. EASTS juhatus võtab liikmeid vastu üksikisikute avalduse(ja aruande) alusel, mida on toetanud 2 vähemalt 10 aastat ortopeedina artroskoopia erialal aktiivselt töötanud EASTS liiget.

2.3 EASTS auliikme valib üldkoosolek seltsi juhatuse või vähemalt 5 liikme kirjalikul ettepanekul.
2.4 EASTS toetajaliikme võtab vastu üldkoosolek ühingu juhatuse ettepanekul.

2.5 Liikmel on õigus EASTS-ist välja astuda kirjaliku avalduse alusel ette teatamisega kolm (3) kuud.

2.6 Liikmelisust EASTS-is ja liikmeõiguse teostamist ei saa üle anda ega pärandada, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

2.7 EASTS liikmelisus on seotud liikmemaksuga, mille suuruse kehtestab üldkoosolek juhatuse ettepanekul.

2.8 Liikmete seltsist väljaarvamine
2.8.2 Seltsi liikme võib seltsi koosseisust välja arvata seltsi juhatuse ettepanekul üldkoosoleku otsusega.
2.8.3 Liige arvatakse EASTS-ist välja üldkoosoleku otsusel, kui liige ei täida EASTS põhikirjast tulenevaid kohustusi, juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid või liikmemaksu tasumata jätmisel üldkoosoleku poolt näidatud suuruses ja tähtajal.
2.8.4 Liikme surma korral arvatakse liige välja alates surma kuupäevast ja selleks ei ole vaja üldkoosoleku otsust.
2.8.5 Päevast, mil liige loetakse EASTS-ist välja astunuks või välja arvatuks, lõppevad tema liikmelisusest tulenevad õigused ja kohustused.

3. EASTS liikme õigused, kohustused ja varaline vastustus

3.1 EASTS liikmel on õigus:
3.1.1 osa võtta EASTS üldkoosolekutest;
3.1.2 osa võtta EASTS poolt korraldatavatest üritustest;
3.1.3 valida EASTS juhtimis- ja kontrollorganeid ning olla neisse valitud;
3.1.4 saada teavet EASTS tegevuse kohta;
3.1.5 kasutada EASTS-ile kuuluvat vara vastavalt selle eesmärgile;
3.1.6 taotleda EASTS kaitset ja toetust juhtudel, mis on seotud tema kutse
kutsetööga.
3.1.7 Üldkoosoleku ebaseadusliku otsuse tähistamiseks pöörduda kohtu poole kolme (3) kuu jooksul arvates otsuse teada saamise päevast.

3.2 EASTS liige on kohustatud
3.2.1 täitma EASTS põhikirja ja kodukorda ning EASTS juhtimis- ja kontroll-
organite otsuseid;
3.2.2 tasuma tähtaegselt makseid üldkoosoleku poolt näidatud suuruses ja tähtajal;
3.2.3 esitama EASTS juhatusele tööaruande
3.2.4 esinema vähemal 1 (üks) kord viie aasta jooksul EASTS üritusel erialase ettekandega;
3.2.5 järgima oma kutsetegevuses ja käitumises arsti kutse-eetikat.

3.3 EASTS ei vastuta EASTS liikme isiklike varaliste ja mittevaraliste kohustuste
eest

4. Struktuur ja juhtimine

4.1 EASTS juhtorganid on üldkoosolek ja juhatus.

4.2 Seltsi kõrgeim organ on üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord
aastas juhatuse poolt määratud ajal

4.3 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui üldkoosoleku tööst võtab osa vähemalt 50% seltsi liikmetest. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid lihthäälteenamuse alusel, kui käesolevas põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti.

4.4 Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 seltsi liikmetest.

4.5 Üldkoosoleku kokkukutsumise aeg, koht ja päevakord teatatakse seltsi liikmetele vähemalt äks kuu ette.

4.6 Põhikirjas muudatuse tegemiseks on vaja 2/3 kokkutulnud seltsi liikmete nõusolek.

4.7 Üldkoosolek
4.7.1 võtab vastu seltsi põhikirja ja teeb sellesse vajalikke muudatusi;
4.7.2 valib seltsi juhatuse kolmeks (3) aastaks salajasel hääletusel; kusjuures juhatuse töö paremaks järjepidevuse tagamiseks igal järgneval kolmel aastal valitakse seltsi juhuse esimees automaatselt järgmisse seltsi juhatusse ja seltsi juhatuse esimehe valtsemisaeg ei tohi ületada kahte ( 2) valimismisperioodi
4.7.3 valib revidendi kolmeks (3) aastaks;
4.7.4 valib seltsi au- ja toetajaliikmed;
4.7.5 määrab liikmemaksu suuruse ja tasumise korra;
4.7.6 kuulab ära ja kinnitab seltsi tegevust käsitlevad aruanded;
4.7.7 kuulab ära ja kinnitab seltsi eelarve, tulude-kulude aastaaruande;
4.7.8 omab õiguse lõpetada seltsi tegevus või otsustada seltsi jagunemine või ühinemine.

4.9 EASTS juhatus
4.9.1 koosneb kuni viiest (5) liikmest ja juhib seltsi tööd üldkoosolekute vahelisel
ajal vastavalt põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele;
4.9.2 koostab seltsi töökava, tegevus- ja rahalise aastaaruande;
4.9.3 valmistab ette ja kutsub kokku seltsi üldkoosoleku;
4.9.4 otsustab seltsi liikmeks vastuvõtmise ja teeb üldkoosolekule ettepaneku toetaja- ja auliikmete vastuvõtmiseks;valib salajasel hääletamisel lihthäälteenamusega seltsi juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe, aseesimehe ja sekretär- varahoidja.
4.9.5 Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 liikmetest. Juhatuse otsuseid võetakse vastu lihthäälteenamusega; häälte võrdse jaotumise puhul on otsustavaks juhatuse esimehe hääl.
4.9.6 Juhatus kutsutakse kokku vähemalt neli korda aastas. Juhatuse erakorraline koosolek kutsutakse kokku 1/10 seltsi liikmete algatusel või vähemalt kahe juhatuse liikme nõudmisel.
4.9.7 Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige kohustuste täitmata jätmine või võimetus seltsi juhtida

4.10 Seltsi juhatuse esimees
4.10.1 korraldab juhatuse tööd
4.10.2 kirjutab alla EASTS sõlmitavatele lepingutele ja varalise iseloomuga tehingutele;
4.10.3 esindab EASTS-i suhetes juriidiliste ja üksikisikutega ilma erivolitusteta;
4.10.4 on aruandekohustuslik EASTS juhatuse, revidendi ja üldkoosoleku ees.
4.10.5 Juhatuse liikmed võivad seltsi esindada vaid koos juhatuse esimehega.
4.10.6 Juhatuse esimeest asendab juhatuse töö korraldamisel tema ajutisel äraolekul aseesimees.

4.11 Revident
4.11.1 kontrollib seltsi põhikirjajärgset, finantsmajanduslikku ja juhtorganite tegevust;
4.11.2 teostab revisjoni mitte harvem kui üks (1) kord aastas ja esitab kontrolli tulemused üldkoosolekule aktina.

5. EASTS vara ja tegevus

5.1 EASTS vara tekib tema liikmete maksudest, EASTS vara ning EASTS kasutusse antud vara kasutamisest, oma põhikirjalisest tegevusest saadavast tulust, juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest ning muudest laekumistest.

5.2 EASTS moodustab põhikapitali ja sihtkapitali.

5.3 EASTS põhikapitali moodustub liikmemaksudest ja selle minimaalne suurus on ühe aasta majandustegevuse eeldatavad kulud.

5.4 Sihtkapital moodustub sihtotstarbelistest maksudest ja muudest allikatest.

5.5 Seltsi raha hoitakse seltsi nimele avatud pangakontol.

6. EASTS tegevuse lõpetamine

6.1 EASTS tegevus lõpetatakse:
6.1.1 üldkoosoleku otsuse alusel;
6.1.2 kohtuotsusega;
6.1.3 muudel seadustega ettenähtud juhtudel.

6.2 EASTS tegevuse lõpetamise otsus loetakse üldkoosolekul vastu võetuks, kui selle poolt on vähemalt 3/4 kõigist koosolekul osalenud EASTS liikmetest. Koos lõpetamise otsusega otsustatakse ka EASTS vara ja vahendite edasise haldamise ja majandamise küsimus.

6.3 EASTS liikmel, kes ei nõustu üldkoosoleku otsusega EASTS tegevuse lõpetamise kohta, on õigus pöörduda kohtu poole ühe kuu jooksul alates otsuse vastuvõtmisest.

6.4 EASTS tegevus lõpetatakse kohtuotsusega:
6.4.1 kui üldkoosolek ei ole võtnud vastu tegevuse lõpetamise otsust, kuigi selle vastuvõtmine oli seaduse või põhikirja alusel kohustuslik;
6.4.2 muudel seadusega ettenõhtud juhtudel.

6.5 EASTS tegevuse lõpetamise otsuse mittetulundusühingute registrisse kandmiseks esitab juhatus avalduse, millele lisatakse üldkoosoleku otsus ja protokoll. Kui EASTS tegevus lõpetatakse kohtuotsuse alusel, saadab otsuse registrile kohus.

6.6 EASTS tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlgade sissenõudmist ja võlausaldajate nõuete rahuldamist järelejäänud seltsi vara ja vahendid üle ETOS – le või teistele samalaadsete eesmärkidega ühingutele.

Põhikirja uus redaktsioon kinnitatud 13 augustil 2009 aastal juhatuse üldkogul Rakveres